Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en inspraak

projectinformatie - algemeen

Na een lang en intensief traject hebben de gemeente en ontwikkelaar Top Vastgoed het bouwplan, het inrichtingsplan en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor consultatie aan de wijk voorgelegd. In het SPvE zijn de ruimtelijke, functionele en programmatische richtlijnen vastgelegd voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan, om te komen tot uitbreiding en vernieuwing van het winkelcentrum.

De consultatie en verdere behandeling van de plannen valt uiteen in verschillende fases:

Informatiebijeenkomst

Betrokkenen kregen de mogelijkheid om op 24 juni 2014 tijdens een informatiebijeenkomst in de Jeruzalemkerk en gedurende de periode dat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het ontwerp inrichtingsplan en het bouwplan ter inzage lagen op het wijkbureau (20 juni tot en met 17 juli 2014), een reactie op de plannen te geven. Deze consultatie heeft geleid tot zowel kritische als positieve reacties. De inspraak heeft geleid tot aanpassing van de plannen, onder andere op het gebied van verkeer, groen en ruimte voor de fiets. Ook is nader distributie planologische onderzoek (DPO) verricht en zijn er verkeerstellingen gehouden. De ingebrachte reacties en de gemeentelijke beantwoording zijn verwerkt in het zogenoemde Tweekolommenstuk van december 2014. Het tweekolommenstuk begint met een hoofdstuk waarin de aanpassingen en aanvullingen op het plan in een overzicht worden weergegeven. In het tweekolommenstuk wordt verwezen naar het onderzoek van Strabo van najaar 2014 waarin de marktruimte volgens de DPO-methode (Distributie Planologisch Onderzoek) wordt berekend.

Raadsinformatie Avond

Op dinsdag 3 maart 2015 zijn het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en het daarop gebaseerde stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan van Top Vastgoed behandeld in de Raadsinformatie Avond (RIA). Hoewel een aantal klankbordleden en ondernemers aangaven tevreden te zijn met het plan, bleek dat voor andere insprekers -merendeels omwonenden van het winkelcentrum- niet het geval. Hun kritiek was dat het plan te groot was en de inpassing in de omgeving onvoldoende. Daarnaast vonden ze dat er onvoldoende was gecommuniceerd met de buurt. Ook was er kritiek op het feit dat er groen en bomen zouden verdwijnen in het plangebied en dat de hoeveelheid water zou afnemen. Deze reacties hebben ertoe geleid dat de Raadscommissie van 10 maart het plan niet heeft vrijgegeven voor de beoogde behandeling in de Raad van 25 maart 2015.

De volgende aandachtspunten werden daarbij onder andere door de Raadscommissie meegegeven:

 • Onderbouwing van de oppervlakte-uitbreiding ten opzichte van het huidige oppervlak van het winkelcentrum
 • Onderbouwing van het economisch perspectief als gevolg van winkeluitbreiding
 • Optimalisatie van de verkeersmaatregelen (parkeren en bereikbaarheid)
 • Vergroten van de afstand van de Valetonweg tot de Valetonflat.
 • Verhogen van de hoeveelheid groen in het plan en het aantal bomen gelijk houden aan de huidige situatie
 • Een business case toevoegen waarin de consequenties van een verkleining van het plan zijn uitgewerkt
 • Meer aandacht voor participatie en communicatie met de buurt (buurtgesprek).

Werkbezoek Raadscommissie

Op 24 maart 2015 werd een werkbezoek aan De Gaard georganiseerd voor de gemeenteraadscommissie Stad en Ruimte. Daar zijn de raadsleden geïnformeerd over de doorgevoerde aanpassingen, kregen zij antwoorden op hun vragen en hebben ze met bewoners gesproken. De resultaten van de vervolgonderzoeken die tijdens het werkbezoek met de gemeenteraadscommissie zijn gedeeld, zijn weergegeven in een hand-out.

Tafelgesprekken

Tijdens het werkbezoek op 24 maart 2015 heeft wethouder Paulus Jansen toegezegd om op 8 april 2015 in de Jeruzalemkerk tafelgesprekken te organiseren. Doel van deze tafelgesprekken is om knelpunten en mogelijke oplossingen voor de uitbreiding van het winkelcentrum De Gaard samen met bewoners en diverse vertegenwoordigers te bespreken en het plan voor De Gaard te verbeteren. Voor deze tafelgesprekken werden vertegenwoordigers van diverse bewonersorganisaties, klankbordgroep De Gaard, de winkeliers uit het winkelcentrum en de wijkraad uitgenodigd. Via een breed verspreid wijkbericht werden daarnaast ook andere bewoners in de wijk uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen aan de tafelgesprekken.

Voor de tafelgesprekken zijn de volgende onderwerpen gekozen:

 1. Verkeerssituatie algemeen, tegengaan sluipverkeer
 2. Valetonlaan: verkeersafwikkeling en ligging
 3. Lamerislaan: parkeer- en verkeerssituatie
 4. Groen, water en inpassing van de uitbreiding in het plangebied

Bij de tafelgesprekken is door ervaren, onafhankelijke voorzitters gezorgd voor goede communicatie en kregen zowel voor- als tegenstanders de ruimte om hun mening en opmerkingen naar voren te brengen. In de verslagen van de tafelgesprekken zijn de belangrijkste resultaten per tafel samengevat. Deze resultaten worden meegenomen bij de behandeling van de plannen in de raadscommissie Stad en Ruimte (op 11 juni 2015) en de gemeenteraad (op 25 juni 2015).