Voortgang en planning

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en het aangepast VO plan voor De Gaard zijn in juni 2015 behandeld en vastgesteld in de Gemeenteraad. In het najaar van 2015 is de (uitgifte)overeenkomst Gemeente-Top VG aangepast op basis van de aangebrachte wijzigingen. Teven is in het najaar van 2015 de procedure voor de herziening van bestemmingsplan opgestart.  

In januari 2016 is de BLVC-contactgroep opgericht. Naast circa 10 deelnemers uit de voormalige Klankbordgroep De Gaard zijn een tiental betrokken en geïnteresseerde buurtbewoners tot deze BLVC-contactgroep toegetreden. Enkele ondernemers en vertegenwoordigers namens de Wijkraad completeren de contactgroep. Deze groep van circa 20 actieve deelnemers worden geconsulteerd bij het opstellen en uitvoeren van BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). In juni is het concept BLVC-kader vastgesteld dat de basis vormt voor het uit te werken BLVC-plan tot start bouw.

In juli en augustus 2016 hebben het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning (o.a. het Bouwplan) ter inzage gelegen. Er zijn een twintigtal zienswijzen ingediend met suggesties voor verbetering van de plannen, wat gebruikelijk is bij dit soort plannen.

De planning ziet er voor de komende tijd op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Najaar 2016: verwerking en beantwoording zienswijzen en vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad
  • Najaar 2016: verdere uitwerking van het concept inrichtingsplan tot een DO Inrichtingsplan (i.o.m. gemeente, ondernemers, BLVC-contactgroep en o.b.v. input van onder meer basisschoolkinderen t.a.v. de speelaanleiding op het plein)
  • Najaar 2016 - voorjaar 2017: Uitwerking van het BLVC-plan
  • Voorjaar 2017: start voorbereidende werkzaamheden
  • Zomer 2017: start bouw
  • Zomer 2018/najaar 2018: oplevering vernieuwd winkelcentrum De Gaard en de vernieuwde openbare ruimte.